Boaz Arad Anochi Magazine

is creating המגזין האובייקטיביסטי הראשון בישראל

0

patrons

$0

per month
אנכי הינו ביטאון תלמידי וידידי הפילוסופיה של איין ראנד בישראל ומהווה מרכז לפעילות בנושאי הפילוסופיה של איין ראנד בישראל (The Philosophy of Ayn Rand in Israel).
האתר הוקם בנובמבר 2005 בהסתמך על יוזמה פרטית ובהמשך לפעילות שתחילתה עוד בשנות השמונים. אז התפרסם הבטאון האובייקטיביסטי הראשון בעברית "לאינטלקטואל החדש" (שהסב שמו ל"אנכי" לאחר מכן). כיום מכיל האתר אלפי מאמרי ביקורת והגות בתחומי הפילוסופיה, הכלכלה התרבות, המדיניות ועוד.
בהצטרפות לתומכים הנכם מבטיחים את עתידו של המגזין ושיפורו המתמשך
Tiers
תומך
$10 or more per month
תמיכתך מסייעת לקדם את הפלטפורמה, להפיץ מאמרים חדשים ותרגומים 
תומך יוצר
$100 or more per month
תמיכתך מסייעת לקדם את הפלטפורמה, להפיץ מאמרים חדשים ותרגומים ולהפיק סרטוני וידאו המסקרים אירועים - בזכותך ציבור גדול יחשף לפעילות חשובה
אנכי הינו ביטאון תלמידי וידידי הפילוסופיה של איין ראנד בישראל ומהווה מרכז לפעילות בנושאי הפילוסופיה של איין ראנד בישראל (The Philosophy of Ayn Rand in Israel).
האתר הוקם בנובמבר 2005 בהסתמך על יוזמה פרטית ובהמשך לפעילות שתחילתה עוד בשנות השמונים. אז התפרסם הבטאון האובייקטיביסטי הראשון בעברית "לאינטלקטואל החדש" (שהסב שמו ל"אנכי" לאחר מכן). כיום מכיל האתר אלפי מאמרי ביקורת והגות בתחומי הפילוסופיה, הכלכלה התרבות, המדיניות ועוד.
בהצטרפות לתומכים הנכם מבטיחים את עתידו של המגזין ושיפורו המתמשך

Recent posts by Boaz Arad Anochi Magazine

Tiers
תומך
$10 or more per month
תמיכתך מסייעת לקדם את הפלטפורמה, להפיץ מאמרים חדשים ותרגומים 
תומך יוצר
$100 or more per month
תמיכתך מסייעת לקדם את הפלטפורמה, להפיץ מאמרים חדשים ותרגומים ולהפיק סרטוני וידאו המסקרים אירועים - בזכותך ציבור גדול יחשף לפעילות חשובה