Big boy is creating รถที่ไม่ต้องใช้คนขับที่จะพาไปอนาคตและอดีต
0

patrons

$0
per creation
การเดินทางในโลกอินเตอร์เน็ตทำให้ผมเกิดความรู้มากมายหลายๆด้าน  ผมจึงอยากแชร์ประสบการณ์ของผม  สิ่งประดิษฐ์ของผม  เริ่มจากง่ายๆ  จนถึง ออกนอกโลก
การเดินทางในโลกอินเตอร์เน็ตทำให้ผมเกิดความรู้มากมายหลายๆด้าน  ผมจึงอยากแชร์ประสบการณ์ของผม  สิ่งประดิษฐ์ของผม  เริ่มจากง่ายๆ  จนถึง ออกนอกโลก

Recent posts by Big boy