Caling Tagalog

is creating wacky tutorial videos on the Tagalog language for the WORLD!

Select a membership level

Ualang Hang̃ang Pasasalámat (My Eternal Gratitude)
$1
per month
Sa $1 lamang, macacacuha ca ng acceso sa “Activity Feed” ng mga Patron at matatang̃ap mo rin ang aquing pasasalámat na ualang hang̃an! 


For just $1, you’ll get access to the Patron Activity Feed and also receive my eternal gratitude!

Ualang Hang̃ang Pasasalámat Nang Dalauang Ulit! (My Eternal Gratitude, Twice!)
$2
per month
Sa $2, hindi lamang acceso sa “Activity Feed” ng mga Patron ang iyong matatang̃ap cundi ang aquing ualang hang̃ang pasasalámat na inulit nang dalauang ulit!


For $2, not only will you get access to the Patron Activity Feed but also my eternal gratitude multiplied twice!

Caganapan sa Licod ng Camera (Behind the Scenes)
$5
per month
Ibig mong maquita ang mga caganapan sa licod ng camera? Sa $5 lamang, maquiquita mo ang lahat ng iyon pati na ang mga pabuyang nabang̃it sa itaas!


Want to see what’s going on behind the scenes? For just $5, you’ll get to see those plus the rewards mentioned above!

0

patrons
Goals
0% complete
With this level of support, I'll be able to obtain license to upbeat 50s-like music to be used in my videos, and upload Tagalog tutorial videos for the WORLD more regularly!

Sa antas ng suportang ito, macacaya cong macacuha ng pahintulot sa mga magigiliw at maladecada 50ng tugtog na sia cong gagamitin sa aquing mga quitaco, at macaacyat nang mas madalas ng mga quitacong laan sa DAIGDIG at nagtuturo ng Tagalog!
1 of 1
By becoming a patron, you'll instantly unlock access to 5 exclusive posts
2
Writings
3
Videos
By becoming a patron, you'll instantly unlock access to 5 exclusive posts
2
Writings
3
Videos

Recent posts by Caling Tagalog

How it works

Get started in 2 minutes

Choose a membership
Sign up
Add a payment method
Get benefits