Empirea

is creating Akashic Art & Music

Select a membership level

THIRD EYE CANDY
Limited (88 remaining)
$8
per month
  • Get a personalized, surreal visual made for you by Empirea. Form: digital. Contact me first via [email protected]


  • Otrzymaj personalizowaną, surrealistyczną grafikę zrobioną dla Ciebie przez Empireę Forma: cyfrowa. Najpierw skontaktuj się ze mną przez [email protected]
OMG I AM FAMOUS!
Limited (33 remaining)
$33
per month
  • Your name will appear in creative way in my next music clip !!! :) Contact me first on [email protected]
  • Twoje imię pojawi się w kreatywnym sposób w moim następnym klipie muzycznym !!! :) Skontaktuj się ze mną najpierw na [email protected]

0

patrons

About

More / więcej: www.empirea.art

Why Empirea?
I have once heard that being an artist is the closest thing to being a shaman... My name "Empirea" comes from the Polish word Empireum (ang. Empyrean), which means the highest part of heaven, the seat of divine energy:) I would like my art to connect the human and the divine.

Dlaczego Empirea?
Usłyszałam kiedyś, że bycie artystą jest najbliżej bycia szamanem... Moje imię "Empirea" pochodzi od polskiego słowa Empireum, oznaczającego najwyższą część nieba, siedzibę boskiej energii:) Chciałabym, aby moja sztuką łączyła to, co ludzkie i boskie. 


What is Akasha?
Akasha in Sanscipt means "eather". Mystics believe in the concept of a divine Internet, to which all of us are connected. We can make the connection conscious with the right practice. This is what I try to do as the part of my meditation routine.

Czym jest Akasza?
Akasza z sanskrytu oznacza "eter". Mistycy wierzą w koncept boskiego Internetu, którym wszyscy jesteśmy połączeni. Możemy utworzyć to połączenie świadomym odpowiednią praktyką. To właśnie staram się robić jako część mojej praktyki medytacyjnej.

How to support my work?
I am sharing the artistic content (incl. backstage photos, sneak peaks of music or graphics, notes from my meditation in the Akashic Field) with all visitors of my Patreon page. Thank you for all kinds of support!

Jak wspierać moją twórczość?
Dzielę się treściami związanymi z moja twórczością (m.in. zdjęcia zza kulis, zajawki ilustracji czy piosenek, zapiski z moich medytacji w polu Akaszy) z wszystkimi, którzy odwiedzają moją stronę Patreon. Dziękuję za wszelkie Wasze wsparcie!


Thank you in advance for the support. One Love!
Dziękuję z gory za wsparcie!

Yours, Empirea
Wasza Empirea
Goals
0% complete
This is an additional budget on my quest to bring us all closer to enlightment :)

To dodatkowy budżet na mojej misji, by zbliżyć nas wszystkich do oświecenia :)
1 of 1

Recent posts by Empirea

How it works

Get started in 2 minutes

Choose a membership
Sign up
Add a payment method
Get benefits