ایرانشهر

is creating شبکه ی مشروطه خواه برای آینده ی ایران

Select a membership level

کمک پنج دلاری در ماه
$5
per month

  

بدون شک دوستان عزیزی که به یاری ایرانشهر می شتابد چیزی کمتر از یک میهن دوست نیستند و ما در تولیدات خودمان از آنها در انتهای ویدیو ها تشکر خواهیم کرد

کمک ده دلاری در ماه
$10
per month

 

بدون شک دوستان عزیزی که به یاری ایرانشهر می شتابد چیزی کمتر از یک میهن دوست نیستند و ما در تولیدات خودمان از آنها در انتهای ویدیو ها تشکر خواهیم کرد

کمک در ماه بیست دلاری
$20
per month

 بدون شک دوستان عزیزی که به یاری ایرانشهر می شتابد چیزی کمتر از یک میهن دوست نیستند و ما در تولیدات خودمان از آنها در انتهای ویدیو ها تشکر خواهیم کرد 

10

patrons

About

کانال ایرانشهر با محوریت و تاکید بر نوع پادشاهی مشروطه برای آینده ی ایران فعالیت سیاسی می کند. شما با پیوستن به این مجموعه ما را برای رساندن ایران به شکوه و بزرگی در خور مردم و کشور عزیزمان یاری کنید.
Goals
10 of 100 patrons
فعالیت سیاسی مفید و واقعی یک شغل تمام وقت است. سیاسیون مختلف اصولا کارمندان اجتماع هستند که با اختصاص وقت و تخصص خود به رشد و تعالی سیاسی کشور خود در یک جهت سیاسی خاص تلاش می کنند. ما نیز در ایرانشهر خود را خادم و کارگر ایرانیان مشروطه خواه می دانیم و از هیچ تلاشی در این را کوتاهی نمی کنیم. پشتیبانی شما مشروطه خواهان ایران نه تنها برای ما قوت قلب بلکه تاییدی است بر راهی که ایرانشهر می پیماید برای رساندن ایران به جایگاه واقعی خود در سطح جهان. هدف ین صفحه در ابتدا رسیدن به یکصد پشتیبان مالی برای شبکه ی ایرانشهر می باشد
1 of 1
By becoming a patron, you'll instantly unlock access to 10 exclusive posts
1
Image
9
Videos
By becoming a patron, you'll instantly unlock access to 10 exclusive posts
1
Image
9
Videos

Recent posts by ایرانشهر

How it works

Get started in 2 minutes

Choose a membership
Sign up
Add a payment method
Get benefits