සිංහල පැරණි කතා - Sinhala Parani katha

is creating Youtube Videos

0

patrons

$0

per month

About

පැරණි කතා චැනලය අප ආරම්භ කලේ අලුත් වෙන ලංකාවේ ඇති පැරණි මතකයන් කිසිදාත් අපගේ සිත් වලින් ගිලිහිලා නොයන සේම අපට ඒ මතකය නැවතත් ඇස දෙකෙන් බැලීමට ඇති නම් එය කෙතෙක් වටින්නේ දැයි හැඟුණ නිසාය.

ඒ අනුව ශ්රී ලංකාවේ එකී මෙකී නොකී සියලුම මතකයන් නැවත නැරඹීමට හැකිවන පරිදි අප එක් එක් වර්ගීකරණයන් යටතේ සියලු දෙනාම ආදරය කරන පැරණි මතකයන් සහිත ටෙලිවිශනයේ සහ සිනමාවේ අප දුටු වීඩියෝ, චිත්රපට, ටෙලි නාට්ය, වැඩසටහන් සහ අනෙකුත් විකාශය වූ දේවල් අන්තර්ගතයක් ලෙසින් සමන්විත වූ, චැනලයක් ලෙස හැඳින්විය හැකිය. සෑම දිනකම අලුත්ම අලුත් පැරණි දෙයක් ඔබවෙත ඉදිරිපත් කර ඔබව ඒ අතීතයට ගෙනයෑම අපගේ අරමුනයි.

We launched this channel to present to all of you the opportunity to revive past memories in the hearts and minds of Sri Lankans. To do that, we have uploaded motion pictures relating to events, stories, memoirs that we have heard, seen and enjoyed in the past. Our aim is to make these visible to the future. We get these videos from various sources and if you have any such videos please contact us.
By becoming a patron, you'll instantly unlock access to 3 exclusive posts
2
Links
1
Video
By becoming a patron, you'll instantly unlock access to 3 exclusive posts
2
Links
1
Video

Recent posts by සිංහල පැරණි කතා - Sinhala Parani katha

How it works

Get started in 2 minutes

Choose a membership
Sign up
Add a payment method
Get benefits