luubinhan is creating blog for developer, tutorials javascript and other expect of web
0
patrons
$0
per month
Không có gì đặc biệt, chỉ là đứa làm việc chăm chỉ

Thích du lịch, chụp ảnh, viết blog chia sẽ những gì mình biết.

Hy vọng thế hệ sau sẽ tốt hơn những gì mình đã có được 
Tiers
Mời mình ly cafe Highland
$2 or more per month
Chia sẽ kiến thức FrontEnd đến với nhiều người hơn nữa
Không có gì đặc biệt, chỉ là đứa làm việc chăm chỉ

Thích du lịch, chụp ảnh, viết blog chia sẽ những gì mình biết.

Hy vọng thế hệ sau sẽ tốt hơn những gì mình đã có được 

Recent posts by luubinhan

Tiers
Mời mình ly cafe Highland
$2 or more per month
Chia sẽ kiến thức FrontEnd đến với nhiều người hơn nữa