ایرانشهر are creating شبکه ی مشروطه خواه برای آینده ی ایران
3

patrons

کانال ایرانشهر با محوریت و تاکید بر نوع پادشاهی مشروطه برای آینده ی ایران فعالیت سیاسی می کند. شما با پیوستن به این مجموعه ما را برای رساندن ایران به شکوه و بزرگی در خور مردم و کشور عزیزمان یاری کنید.
Tiers
کمک پنج دلاری در ماه
$5 or more per month

  

بدون شک دوستان عزیزی که به یاری ایرانشهر می شتابد چیزی کمتر از یک میهن دوست نیستند و ما در تولیدات خودمان از آنها در انتهای ویدیو ها تشکر خواهیم کرد

کمک ده دلاری در ماه
$10 or more per month

 

بدون شک دوستان عزیزی که به یاری ایرانشهر می شتابد چیزی کمتر از یک میهن دوست نیستند و ما در تولیدات خودمان از آنها در انتهای ویدیو ها تشکر خواهیم کرد

کمک در ماه بیست دلاری
$20 or more per month

 بدون شک دوستان عزیزی که به یاری ایرانشهر می شتابد چیزی کمتر از یک میهن دوست نیستند و ما در تولیدات خودمان از آنها در انتهای ویدیو ها تشکر خواهیم کرد 

کمک درماه پنجاه دلاری
$50 or more per month

 بدون شک دوستان عزیزی که به یاری ایرانشهر می شتابد چیزی کمتر از یک میهن دوست نیستند و ما در تولیدات خودمان از آنها در انتهای ویدیو ها تشکر خواهیم کرد  

Goals
2% complete
کار سیاسی یک کار تمام وقت است و بدون اختصاص زمان یک شغل واقعی به آن دستاورد چندانی نخواهد داشت. گرچه بیش از یک نفر در این کانال فعالیت دارند اما در حال حاضر حتی تامین زندگی ماهانه ی یک نفر نیز، نیاز برای فعالیت این کانال را در حالت حداقل ایده آل تامین می کند. هدف ما در وحله ی اول تامین 1000 دلار آمریکا در ماه برای هزینه های فعالین در کانال می باشد و چنانچه بودجه ی کانال از این فراتر رود قطعا اقدام به استخدام نیرو های جدید میهن دوست خواهیم کرد و میزان تولیدات و فعالیت های سیاسی را بالا خواهیم برد. به امید آزادی ایران
1 of 1
کانال ایرانشهر با محوریت و تاکید بر نوع پادشاهی مشروطه برای آینده ی ایران فعالیت سیاسی می کند. شما با پیوستن به این مجموعه ما را برای رساندن ایران به شکوه و بزرگی در خور مردم و کشور عزیزمان یاری کنید.

Recent posts by ایرانشهر

Tiers
کمک پنج دلاری در ماه
$5 or more per month

  

بدون شک دوستان عزیزی که به یاری ایرانشهر می شتابد چیزی کمتر از یک میهن دوست نیستند و ما در تولیدات خودمان از آنها در انتهای ویدیو ها تشکر خواهیم کرد

کمک ده دلاری در ماه
$10 or more per month

 

بدون شک دوستان عزیزی که به یاری ایرانشهر می شتابد چیزی کمتر از یک میهن دوست نیستند و ما در تولیدات خودمان از آنها در انتهای ویدیو ها تشکر خواهیم کرد

کمک در ماه بیست دلاری
$20 or more per month

 بدون شک دوستان عزیزی که به یاری ایرانشهر می شتابد چیزی کمتر از یک میهن دوست نیستند و ما در تولیدات خودمان از آنها در انتهای ویدیو ها تشکر خواهیم کرد 

کمک درماه پنجاه دلاری
$50 or more per month

 بدون شک دوستان عزیزی که به یاری ایرانشهر می شتابد چیزی کمتر از یک میهن دوست نیستند و ما در تولیدات خودمان از آنها در انتهای ویدیو ها تشکر خواهیم کرد