BEST EDC FLASHLIGHT? NITECORE SRT7 : VERY BRIGHT TORCH, AWESOME FLASHLIGHT