PARADIGM SHIFT RADIO.EP7 ∞ Synchronicity / Meditation