Mecha Nic is creating video
0
patrons
$0
per month
mình làm video giúp những ae mới vào nghề tìm hiểu để giao lưu học hỏi giúp đỡ lẫn nhau chia sẻ kiến thức cho nhau để tạo ra xa hội tốt đẹp hơn.
Cảm ơn mọi người
Tiers
giúp đỡ
$5 or more per month
tầng đầu
hỗ trợ trung bình
$10 or more per month
tầng hai
cao cấp
$15 or more per month
tầng Pro
mình làm video giúp những ae mới vào nghề tìm hiểu để giao lưu học hỏi giúp đỡ lẫn nhau chia sẻ kiến thức cho nhau để tạo ra xa hội tốt đẹp hơn.
Cảm ơn mọi người

Recent posts by Mecha Nic

Tiers
giúp đỡ
$5 or more per month
tầng đầu
hỗ trợ trung bình
$10 or more per month
tầng hai
cao cấp
$15 or more per month
tầng Pro